Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Az ÁSZF alkalmazása. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Hangvető Kft. (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 33-35. IV/2. cégjegyzékszám: 01-09-719984; a továbbiakban: Hangvető) és a Hangvető által szervezett fesztiválokon, előadásokon és más rendezvényeken (a továbbiakban: Rendezvény) fellépő művészek / együttesek (a továbbiakban: Művészek), illetve a Művészeket képviselő jogi vagy nem jogi személyek (a továbbiakban: Partner) között létrejövő egyedi előadó-művészeti szerződések (ún. „deal sheet” a továbbiakban: Szerződés) általános feltételeit.

A Szerződés a jelen ÁSZF-fel együtt érvényes, és kifejezett és elválaszthatatlan részét képezi a felek jogviszonyának, kivéve, ha a felek írásban a jelen ÁSZF egészének, vagy valamely rendelkezésének alkalmazhatóságát közös megegyezéssel kifejezetten kizárják. 

Jelen ÁSZF 2021. szeptember 24-től visszavonásig hatályos.

2. Partner felhatalmazása. Partner szavatosságot vállal és a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy teljes mértékben és kellően felhatalmazott arra, hogy a Szerződést a Művészek nevében, rájuk is kötelezően megkösse, és felelős azért, hogy a Művészeket és az Előadásban közreműködő más személyeket megfelelően tájékoztassa a Szerződésből rájuk háruló kötelezettségekről, őket terhelő felelősségi szabályokról.

3. Információk, tájékoztatás. A Partner köteles az Előadás megvalósításához szükséges teljes és hiánytalan információt (speciális elvárások, marketing anyagok, stb.) és technikai dokumentációt (színpadrajzot, hangtechnikai és egyéb berendezések, szükséges hangszerek tételes listája; „Rider”) az Előadás időpontját megelőző 60. napig írásban elküldeni a Hangvető részére.

A Partner köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Hangvetőt a próbákat, illetve az Előadást érintő valamennyi lényeges körülményről, illetve azok megváltozásáról, és köteles viselni az ennek elmulasztásából eredő többletköltséget és kárt.

4. Előadás, próbák. A Partner köteles biztosítani, hogy a Művészek felkészülten, az előadóművészi tevékenység nyújtására alkalmas állapotban vegyenek részt a próbákon és az Előadáson, és az Előadást a Rendezvénynek megfelelő és a tőlük elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, felkészülten, a Szerződésben foglaltak szerint valósítsák meg.

A Partner köteles biztosítani, hogy a Művészek a próbák és az Előadás teljes időtartama alatt kizárólagos rendelkezésre álljanak a meghatározott próbarend, illetve Előadási idő szerint, és a meghatározott idő lejártát követően a próbák, ill. az Előadás után színpadot haladéktalanul elhagyják. A Partner felel azért is, hogy a Művészek betartsák a Rendezvény helyszínén történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat.

A Hangvető köteles biztosítani a Rendezvény, a próbák és az Előadás helyszínét, valamint az Előadás és a próbák szakszerű lebonyolításának technikai és személyi feltételeit. Az Előadás és a főpróba idejére a Hangvető zárható vagy őrzött öltözőt biztosít a Művészek részére.

A Hangvető a műsor megváltoztatásának jogát fenntartja. A Partner az Előadás műsorát csak a Hangvető kifejezett, írásbeli, előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.

A Hangvető legkésőbb az Előadás időpontja előtt 10 nappal köteles tájékoztatni a Partnert a próbarendről (próbák időpontja és helyszíne), az Előadás rendjéről (érkezés, beállás, soundcheck, ajtónyitás, Előadás pontos kezdete és vége), a helyi transzferrel és a szállással kapcsolatos információkról, valamint a helyszíni kapcsolattartók adatairól.

A próbarend és az előadási idő szakmailag indokolt esetben történő megváltoztatására – szükség esetén a Partnerrel előzetesen egyeztetve – a Hangvető jogosult.

5. Díj. A Szerződés szerinti Díj magában foglalja a Partner által nyújtott szolgáltatások és az engedélyezett felhasználási jogok ellenértékét. A Művészekkel szemben a Szerződéssel kapcsolatban vagy azzal összefüggésben felmerült bármely igényért a Hangvető közvetlen felelőssége kizárt, a Művészek felé minden esetben a Partner tartozik felelősséggel. 

A Partner a Díjról szóló számláját a szerződésszerű teljesítést követően állíthatja ki. A számlának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak és a Szerződésnek, és tartalmaznia kell a Hangvető és a Partner adószámát, ill. közösségi adószámát. A Hangvető az így kiállított számlát a kézhezvételt követő 15 (tizenöt) napon belül átutalással fizeti meg.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés nem keletkeztet foglalkoztatói jogviszonyt a Hangvető és a Művészek között. 

6. Szerzői jogdíj. Az Előadáson elhangzó művek után a nyilvános előadás miatt esedékes szerzői jogíjat a Hangvető fizeti meg a közös jogkezelő szervezetnek. Ennek érdekében a Partner köteles tájékoztatni a Hangvetőt az előadott művek elnevezéséről, szerzőjéről és időtartamáról legkésőbb az Előadás napját követő 10 napig.

Egyébként a közös jogkezelés alá eső felhasználások nem képezik a Szerződés tárgyát, a Művészek ezzel kapcsolatos díjigényét a közös jogkezelő szervezet érvényesíti a felhasználókkal szemben. 

7. Utazás. A Partner köteles teljes körűen megszervezni és finanszírozni a Művészek nemzetközi utazását (oda- és visszautazását). A Partner felelős továbbá a szükséges vízum, vagy más engedély megszerzéséért és a kapcsolódó költségek viseléséért a Művészek és minden olyan személy esetén, akik a Partner szervezésében az Előadás megvalósítása érdekében Magyarországra utaznak. 

A Partner úgy köteles a Művészek nemzetközi utazását megszervezni, hogy a Művészek az előre meghatározott időrend szerinti próbákon, a soundchecken és az Előadáson is biztonsággal részt vehessenek, és az utazással kapcsolatos esetleges rendkívüli esemény az Előadás megtartását ne akadályozza. 

A Partner köteles tájékoztatni a Hangvetőt az érkezés és indulás dátumáról, pontos időpontjáról, helyéről legkésőbb az Előadás dátumát megelőző 30 napig.

8. CD, DVD és kapcsolódó ajándéktárgyak. A Partner és a Művészek az Előadáshoz kapcsolódó CD vagy DVD felvételek, nyomtatott kiadványok, illetve egyéb termékek értékesítését az Előadás napján kizárólag a Rendezvény helyszíne által engedélyezett módon, helyen és időben végezhetik.

9. Felvétel, felhasználási jogok. A Partner a Művészek előzetes felhatalmazása alapján, a Művészek képviseletében, a Szerződés útján továbbengedélyezhető módon engedélyezi a Hangvető számára, hogy a Hangvető a Művészek Előadását és a próbáit sugárzás, vagy bármilyen más módon a nyilvánossághoz történő közvetítés céljából hang-, illetve hang- és képfelvételen (a továbbiakban: „Felvétel”) rögzítse, vagy harmadik személynek erre megbízást adjon.

A Hangvető, mint a Felvétel előállítói jog kizárólagos jogosultja, a fenti engedély alapján jogosult: 

a) a Felvételt archiválási célból tárolni; 

b) a Felvételt – ide értve annak hangsávját is – a helyszín közönség számára nyitva álló területein bármely technikai megoldással levetíteni/lejátszani; 

c) az Előadást annak tényleges idejében (live és/vagy relive formában) a saját honlapján (hangveto.hu vagy hangveto.blog.hu), a Rendezvényhez kötődő honlapokon, vagy más webes felületen a nyilvánossághoz közvetíteni, valamint az élő közvetítést a Rendezvény helyszínétől eltérő más helyszínen közönség számára megtekintésre ingyenesen hozzáférhetővé tenni; 

d) felajánlani a Felvételt az MTVA-nak a magyarországi közszolgálati médiaszolgáltatón keresztül földfelszíni és műholdas sugárzás vagy más módon a közönséghez közvetítés (stream, simulcast) céljából, egy első sugárzásra és az azt követő ismétlő sugárzásra; 

e) engedélyezni az MTVA-nak, hogy az Előadást az MR3 Bartók Rádión élőben sugározza kizárólagos joggal, illetve a közönséghez más módon közvetítse; 

f) engedélyezni az MTVA-nak a Felvételből maximum 5 perc hosszúságú részlet felhasználhatóságát más műsorokban, valamint műsorszám műsor-előzeteseként/műsor promóciójaként tetszőleges alkalommal;

vagy a fent írt jogosultságok bármelyikét harmadik személynek továbbengedélyezni. 

Hangvető tájékoztatja a Partnert, hogy mint kizárólagos felvétel előállítói jogosult az MTVA jogosult a Felvételt a törvényen alapuló archiválási kötelezettségére tekintettel a közszolgálati médiavagyon keretében archiválási célból tárolni.

Ha a Partner igényli, a Hangvető a jóváhagyott, véglegesített Felvétel egy példányát ingyenesen a Partner rendelkezésére bocsátja. A Partner, a Művészek és a Hangvető jogosultak részleteket felhasználni a Rendezvény és a Hangvető logójával ellátott Felvételből, max. 15 perces terjedelemben. 

10. Fotózás, felvételkészítés promóciós céllal. A Partner a Művészek képviseletében és előzetes felhatalmazása alapján engedélyezi, hogy a Hangvető által előzetesen engedélyezett (akkreditált) fotósok és forgató stábok a próbák és az Előadás során a Művészekről fotókat, illetve mozgókép- és hangfelvételeket készítsenek a sajtóban történő megjelenés, valamint az Előadást, a Rendezvényt és annak helyszínét, illetve tevékenységét népszerűsítő kiadványokban, hirdetésekben és egyéb felületeken történő felhasználás céljából.

11. Marketing, kommunikáció. A Partner köteles a Hangvetőnek a Művészekről szóló naprakész és jogtiszta, a Hangvető által minden további engedélyeztetés és korlátozás nélkül felhasználható, saját promóciós anyagokat és adatokat küldeni a hozzátartozó hivatkozásokkal, amelyet a Hangvető továbbadhat felhasználásra a Rendezvény egyéb együttműködő partnereinek és a médiának. A felhasználásra kerülő anyagok kiválasztása a Hangvető jogosultsága, az anyagok jogtisztaságáért és felhasználhatóságáért, bármely szükséges hozzájárulás, jogosítás megszerzéséért a Partner felelős.

A Partner köteles az Előadással kapcsolatos kommunikációját minden esetben előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni a Hangvetővel, és köteles a kommunikáció során feltüntetni, hogy az Előadás „A Rendezvény programja”, valamint lehetőség szerint a Hangvető és/vagy a Rendezvény logóját.

A Hangvető az általa meghatározott módon és mértékben, a saját költségén hirdeti az Előadást. A Hangvető ebből a célból harmadik személy (alvállalkozó) közreműködését is igénybe veheti.

12. PR események, interjúk. A Partner a Hangvető kérése esetén biztosítja, hogy a Művészek részt vegyenek a közvetlenül az Előadás után rendezendő közönségkapcsolati programokon vagy egyéb, a Hangvető által szervezett PR eseményen (interjúk, pr akciók, stb.). A Hangvető a PR események során készült fotókat, mozgóképi- és/vagy hanganyagokat a Rendezvény és az Előadás, valamint a saját tevékenysége népszerűsítése céljából felhasználhatja.

13. Névfeltüntetés. A Partner a Művészek képviseletében engedélyezi, hogy a Hangvető – vagy alvállalkozója –  a Művészek nevét minden az Előadást, a Rendezvényt, valamint a Hangvetőt, illetve tevékenységét hirdető anyagon és felületen a szakmai szokásoknak megfelelően feltüntesse, valamint, hogy a Hangvető – vagy alvállalkozója – a Művészek szakmai életrajzát a Hangvető által szerkesztett tartalommal és formában felhasználja és nyilvánosságra hozza.

14. Szponzoráció. A Hangvető jogosult arra, hogy szponzorokat vonjon be a Rendezvény megvalósítása érdekében és a szponzorok nevét és logóját a belépőjegyen, valamint az Előadással kapcsolatos hirdetési anyagokon, helyszíneken feltüntesse. Amennyiben a Művészeknek hatályos szponzori szerződésük van, a Partner az ebből fakadó esetleges kötelezettségekről a Hangvetőt előzetesen írásban tájékoztatja.

15. Lemondás. Ha az Előadás olyan okból marad el vagy kerül lemondásra, amelyért a Partner vagy a Művészek felelősek, a Partner díjazásra nem jogosult és a Szerződés szerinti Díjjal megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, valamint a már kapott díjelőleget vagy egyéb juttatást haladéktalanul köteles visszafizetni.

Ha az Előadás olyan okból marad el vagy kerül lemondásra, amelyért a Hangvető felelős, a Szerződés megszűnik, a Partner a már kapott díjelőleget vagy egyéb juttatást köteles visszafizetni, azonban az Előadáson való részvétellel kapcsolatban közvetlenül felmerült, ésszerű és igazolt költségeit a Hangvető legfeljebb a Szerződés szerinti díj összegéig megtéríti.

16. Szerződésszegés. Ha a Partner vagy a Művészek bármelyike a Szerződésben (vagy az ÁSZF-ben) meghatározott lényeges kötelezettségét megszegi vagy nem teljesíti (pl. a Művész figyelmeztetés ellenére megszegi a próbák vagy az Előadás rendjét, nem jelenik meg az előre jelzett időpontokban, felkészülten a próbán és/vagy az Előadáson, a Hangvető jó hírnevét veszélyezteti, megszegi a kizárólagosságra vonatkozó rendelkezéseket, stb.), a Partner a Szerződés szerinti Díj fele összegének megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni. A kötbér összege a Szerződés szerinti Díj teljes összege, ha a Művész az előadóművészi szolgáltatás nyújtására nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg az Előadáson, és ezzel a Hangvető jó hírnevét veszélyezteti.

17. Felmondás. A Szerződést egyik fél sem mondhatja fel rendes felmondással.

Rendkívüli felmondással a Szerződést a Hangvető akkor mondhatja fel, ha a Partner vagy a Művészek bármelyike a Szerződésben (vagy az ÁSZF-ben) meghatározott lényeges kötelezettségét megszegi vagy nem teljesíti. A felmondással a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik, a Partner díjazásra nem jogosult, a 15. pont szerinti kötbért köteles fizetni, valamint a már kapott díjelőleget vagy egyéb juttatást haladéktalanul köteles visszafizetni.

Rendkívüli felmondással a Szerződést a Partner akkor mondhatja fel, ha a Hangvető az Előadás megtartásának a Szerződésben megállapodott, lényeges feltételét nem biztosítja. A felmondással a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik, a Partner a már kapott díjelőleget vagy egyéb juttatást köteles visszafizetni, azonban az Előadáson való részvétellel kapcsolatban közvetlenül felmerült, ésszerű és igazolt költségeit a Hangvető legfeljebb a Szerződés szerinti díj felének összegéig téríti meg.

18. Vis maior. Amennyiben valamely szerződéses fél előre nem látható, rendkívüli, elháríthatatlan akadály (vis maior) miatt nem tudja teljesíteni a Szerződésben vállalt kötelezettségeit, az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul szóban (telefonon), és legkésőbb 1 napon belül írásban értesíteni az akadály felmerüléséről, annak mibenlétéről és várható következményeiről, időbeni kihatásáról. Az értesítés késedelméből okozott károkért az értesítésre kötelezett teljes mértékben felelősséggel tartozik. Az elháríthatatlan ok fennállását az érintett fél köteles az ok felmerültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban, dokumentumokkal igazolni.

Vis major esetén a Hangvetőnek egyoldalú döntési jogköre, hogy az Előadást lemondja, vagy a Művészt másik fellépővel helyettesítse. 

Ha a vis major miatt az Előadás vagy a teljes Rendezvény megtartására nem kerül sor, a Partner a Szerződés szerinti díjra vagy egyéb költségtérítésre nem tarthat igényt, és köteles a részére már kifizetett díjelőleget vagy egyéb juttatást haladéktalanul visszafizetni a Hangvető részére.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Covid okozta pandémia nem minősül előre nem látható oknak, ezért önmagában erre a körülményre, mint vis maior okra hivatkozva a Programok nem maradhatnak el, illetve azt a Felek egyike sem mondhatja le. A járvánnyal összefüggő vis maior oknak csak a járvány miatt valamely Fél oldalán bevezetésre kerülő kötelező hatósági intézkedésekben, kihirdetett kormányrendeletekben és egyéb jogszabályokban rögzített korlátozó vagy tiltó rendelkezések minősülhetnek, amennyiben azok a Programok megtartását (a Művészeknek a Programokon történő megjelenését) lehetetlenné teszik.

A Művészek vállalják, hogy betartják a Rendezvény helyszínére történő belépésre és az ott tartózkodásra vonatkozóan, a SARS-CoV-2 vírussal összefüggő járványhelyzetre tekintettel aktuálisan érvényben lévő szabályokat, és e körben követik a kijelölt felelős személyek rendelkezéseit. A fenti kötelezettség megsértéséből eredő sérülésekért, illetve károkért a Partner és a Művészek egyetemlegesen felelnek, a Hangvető a felelősségét kifejezetten kizárja. 

19. Biztosítás. A Partner kijelenti, hogy rendelkezik a Művészekre, illetve a szervezésében az Előadás megvalósítása érdekében Magyarországra utazó más személyekre vonatkozóan utas- és balesetbiztosítással, illetve Magyarország területére kiterjedő egészségbiztosítással a teljes magyarországi tartózkodásuk idejére. A Partner köteles továbbá a szervezése alá tartozó eszközökre és hangszerekre lopáskárra és egyéb káreseményekre vonatkozó biztosítást kötni. A Partner, illetve a Művészek felelősek az általuk szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkért. 

A Hangvető kijelenti, hogy érvényes rendezvényszervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, amely a munkatársai, alvállalkozói és az alvállalkozók munkatársai által okozott személyi és vagyoni károkat fedezi.

20. Üzleti titok. A Szerződés pénzügyi rendelkezései, valamint a felek vállalt kötelezettségei üzleti titkot képeznek, és a felek egyike sem jogosult azokat nyilvánosságra hozni vagy azokról harmadik felet tájékoztatni, kivéve, ha arra hatályos törvényi rendelkezés kötelezi valamelyik felet. E rendelkezés megsértése esetén, a szerződésszegő Fél a Ptk. szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

21. Alkalmazandó jog, jogviták. A jelen ÁSZF és a Szerződés értelmezése és alkalmazása során kizárólagosan a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, és/vagy a Szerződéssel bármely módon kapcsolatos esetleges jogvitáikra a felek kikötik a Hangvető székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét. 

22. Írásbeliség. A Szerződéssel kapcsolatos minden jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes. A Felek írásbeli közlésnek fogadják el a Szerződésben megadott e-mailcímre történő közlést is.

A Felek a jelen ÁSZF-et mint a Szerződés mellékletét a Szerződés aláírásával mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag elfogadták.